Regulamin świadczenia usług w ramach serwisu internetowego JOB.ORG.PL


Rozdział 1. Informacje ogólne

§ 1


Niniejszy Regulamin określa:

1.Zakres działalności realizowanej przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców poprzez Serwis internetowy, a w szczególności także:

a. Prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną i Usług Dodatkowych z wykorzystaniem Środków komunikacji elektronicznej poprzez Serwis internetowy.
b. Zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług drogą elektroniczną.
c. Zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną.


§ 2


Określenia użyte w regulaminie oznaczają:

1.Usługodawca - portal JOB.ORG.PL

2.Usługobiorca - osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna, która korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

3.Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

4.System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

5.Serwis internetowy – system teleinformatyczny należący do Usługodawcy, umieszczony pod adresem http://job.org.pl w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi wobec Usługobiorcy.

6.Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o niniejszy Regulamin.

7.Adres elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

8.Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna.

9.Usługi Dodatkowe – są to usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy z wykorzystaniem transmisji elektronicznej poprzez Serwis internetowy, ale nie realizowane w ramach Serwisu internetowego.

§ 3


1.Serwis internetowy ukazuje się codziennie w sieci internet w wersji elektronicznej pod adresem internetowym http://job.org.pl – będącą w posiadaniu Usługodawcy i jest redagowany przez Usługodawcę. Siedziba redakcji mieści się w siedzibie Usługodawcy.

2.Wyróżnik graficzny Serwisu internetowego stanowi logo zaprezentowane w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. Logo jest własnością Usługodawcy i zabronione jest jego jakiekolwiek wykorzystywanie bez zgody Usługodawcy.

3.Zakres świadczonych Usług przez Serwis internetowy stanowi publikacja na łamach Serwisu informacji, ofert, zawartości baz danych o tematyce związanej z rynkiem pracy, szkoleń i edukacji, podnoszenia kwalifikacji i umiejętności w poszukiwaniu pracy oraz wszelkich informacji związanych z rynkiem pracy.

4.Wszelkie ewentualne porady i informacje zawierające cechy wskazówek lub porad publikowane na łamach Serwisu internetowego lub na dostępnym w Serwisie internetowym forum, nie są poradami kierowanymi do indywidualnych odbiorców, uwzględniającymi ich indywidualną sytuację, a jedynie ogólnym zbiorem informacji zebranych i udostępnionych w jednym miejscu w Serwisie dla łatwości ich odszukania albo wypowiedziami Użytkowników, za których treść Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

5.Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług.


Rozdział 2. Zasady korzystania z Serwisu internetowego

§ 4


1.Usługobiorcy korzystają z Serwisu internetowego dobrowolnie.

2.Świadczenie Usług jest realizowane dopiero po rejestracji i założeniu konta w Serwisie internetowym dla Usługobiorcy.

3.Proces rejestracji i utworzenie konta są bezpłatne i realizowane są automatycznie po podaniu danych przez Usługobiorcę.

4.Proces rejestracji jest obowiązkowy. Wymagane jest podanie wszystkich niezbędnych pól rejestracyjnych specjalnie oznaczonych w formularzu rejestracyjnym.

5.Rejestracja w Serwisie internetowym jest jednoznaczna z wyrażeniem przez Usługobiorcę zgody na:
a.wykorzystanie podanych przez siebie danych przez Usługodawcę w celu realizacji Usługi;
b.akceptację całego Regulaminu;
c.przetwarzanie swoich danych osobowych przez Usługodawcę w zakresie, w jakim zostały one wprowadzone do Serwisu internetowego podczas procesu rejestracji lub później w związku z korzystaniem z Serwisu.
d.otrzymywanie informacji handlowej od Usługodawca lub jego partnerów oraz dystrybuowanej na zlecenie podmiotów trzecich.

§ 5


Każdy Usługobiorca może w dowolnej chwili zrezygnować z korzystania z Serwisu internetowego. Usunięcie konta jest realizowane przez Usługodawcę po przedstawieniu pisemnego wniosku sporządzonego przez Usługobiorcę. Usługodawca zastrzega sobie, że może zachować dane Usługobiorcy, w takim zakresie i przez taki okres czasu, w jakim jest to prawem dozwolone, w celu ostatecznego wywiązania się ze zobowiązań powstałych między Usługobiorcą a Usługodawcą.

§ 6


Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe realizowanie Usług w przypadku udostępnienia przez Usługobiorcę osobom trzecim ustanowionych przez siebie identyfikatorów i haseł pozwalających na dostęp do zasobów Serwisu internetowego.

§ 7


Usługodawca pozostawia sobie możliwość blokowania lub usuwania konta Użytkowników, uniemożliwiając lub ograniczając w ten sposób dostęp do poszczególnych lub wszystkich Usług i zasobów Serwisu internetowego, jeżeli Usługobiorca dopuści się łamania Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub działa na szkodę innych Usługobiorców lub będzie działał na niekorzyść Usługodawcy lub podmiotów trzecich.


Rozdział 3. Warunki świadczenia Usług przez Usługodawcę

§ 8


Korzystanie z Serwisu i jego poszczególnych usług, możliwe jest po podaniu przez Usługobiorcę wymaganych danych i informacji lub wniesieniu opłat za dostęp do konkretnych Usług, o czym Usługobiorca sam decyduje podając wymagane informacje i dane lub wnosząc opłaty, a w zależności od zakresu spełnienia powyższych warunków, Usługodawca udostępni Usługobiorcy taki zakres Usług Serwisu internetowego, w jakim spełnione zostaną przez Usługobiorcę wymagania do tego, aby móc z nich korzystać.

§ 9


1.W celu skorzystania z Usług Serwisu internetowego konieczne jest spełnienie wymagań technicznych współpracy z systemem teleinformatycznym, a w szczególności niezbędne jest:
a. połączenie z siecią Internet;
b. posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej: Internet Explorer w wersjach 5.5 i wyższych lub Opera w wersjach 7.x i wyższych lub Firefox w wersjach 1.x i wyższych lub innych równorzędnych w/w przeglądarkom. Przeglądarka powinna akceptować "cookie";

2.Wszelkie koszty związane z połączeniem poprzez sieć Internet oraz przygotowaniem i konfiguracją urządzeń dostępowych obciążają Usługobiorcę.

§ 10


1.Poszczególne Usługi Serwisu internetowego świadczone są odpłatnie lub nieodpłatnie, w zależności od decyzji Usługodawcy.

2.O odpłatności danej usługi, cenie i warunkach jej świadczenia decyduje Usługodawca i umieszcza te informacje w miejscach powiązanych z danymi Usługami.

3.Wszelkie Usługi Serwisu internetowego mogą być zmieniane co do ich treści i zakresu, dodawane lub odejmowane, a także czasowo zawieszane lub dostęp do nich może być ograniczany, według swobodnej decyzji Usługodawcy, bez możliwości wnoszenia sprzeciwu w tym zakresie.

4.Usługodawca nie zwraca środków pieniężnych wniesionych tytułem opłat za korzystanie z Usług Serwisu internetowego, jeżeli podstawy żądania zwrotu nie wynikają z wyłącznej winy Usługodawcy.

5.Usługodawca zastrzega sobie prawo do stosowania stałych lub czasowych bonifikat lub promocji w zakresie odpłatności lub stawek opłat za poszczególne lub wszystkie Usługi Serwisu internetowego.

6.Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia wybranych przez Usługobiorcę Usług nie później niż 24 godziny od momentu utworzenia konta. Jeżeli konto zostanie utworzone w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas rozpoczęcie świadczenia Usług nastąpi najpóźniej do końca pierwszego, następującego po nim dnia roboczego.


Rozdział 4. Rodzaje i formy Usług świadczonych poprzez Serwis internetowy

§ 11


1.W ramach serwisu internetowego świadczone są Usługi obejmujące:
- publikację ogłoszeń informujących o poszukiwaniu pracownika przez Usługobiorcę;
- udostępnianiu Usługobiorcy bazy CV kandydatów do pracy;
- realizowanie pisania i tłumaczenia CV i listów motywacyjnych w językach polskim i angielskim.

2.Publikacja ogłoszeń i dostęp do bazy CV są realizowane bezzwłocznie w przypadku wcześniejszego wykupienia dostępu do tych usług. W przeciwnym wypadku Usługi uruchomione zostają automatycznie po zaksięgowaniu wpłaty na konto Usługodawcy, nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego.

3.Pisanie i tłumaczenie CV i listu motywacyjnego jest realizowane w terminie pięciu dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na konto Usługodawcy.

§ 12


1.Wszelkie Usługi są realizowane przez Usługodawcę drogą teletransmisji za pośrednictwem odpowiednich elektronicznych formularzy dostępnych w Serwisie internetowym.

2.Dostęp do CV kandydatów do pracy i publikacja ogłoszeń są realizowane dopiero w momencie potwierdzenia zrealizowania płatności i zaksięgowania tej płatności w systemie oraz ewentualnego zweryfikowania przez Usługodawcę lub podmioty z nim współpracujące prawdziwości istnienia podmiotu składającego ogłoszenie lub zamawiającego dostęp do CV kandydatów do pracy, co może odbywać się poprzez żądanie przesłania do Usługodawcy określonych dokumentów lub oświadczeń we wskazanej przez Usługodawcę formie.

3.Usługodawca zastrzega sobie prawo do moderowania treści ogłoszeń i treści CV oraz odmowy opublikowania ogłoszenia lub CV bez podania przyczyny, jeżeli treść ogłoszeń narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, przepisy Regulaminu lub zasady współżycia społecznego, jednakże Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń, ich prawdziwość, aktualność, rzetelność i istnienie Usługobiorcy.


Rozdział 5. Ochrona danych osobowych. Polityka prywatności.

§ 13


1.W związku z uczestnictwem w Serwisie w jego zasobach gromadzone i przetwarzane są dane osobowe jego Użytkowników, podawane przez Użytkowników wyłącznie w sposób dobrowolny. Administratorem tych danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Usługodawca.

2.Żądanie usunięcia danych osobowych udostępnionych do Serwisu, których podanie jest wymagane przez Usługodawcę, jest jednoznaczne z rezygnacją przez Użytkownika z korzystania z zasobów Serwisu w całości albo w części lub z jego wszystkich lub poszczególnych usług.


Rozdział 6. Reklamacje.

§ 14


1.W przypadku pojawienia się błędów wynikających z niewłaściwego sposobu działania serwisu Usługobiorca jest zobowiązany poinformować o tym fakcie Usługodawcę poprzez wysłanie listu email na adres: pomoc@job.org.pl

2.Usługodawca odpowiada tylko za błędy wynikające z przyczyn leżących po jego stronie.

3.Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez zespół obsługi w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji. Usługodawca zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona sytuacji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Usługobiorcę do wskazówek udzielanych na bieżąco na łamach Serwisu lub bezpośrednio przez Usługodawcę.


Rozdział 7. Postanowienia końcowe.

§ 15


Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie zmieniane przez Usługodawcę, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu internetowego. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Usługobiorca powinien powstrzymać się od zalogowania do Serwisu internetowego i niezwłocznie powiadomić Usługodawca o takiej decyzji.


§ 16


1.Usługodawca nie odpowiada w żaden sposób w maksymalnie szerokim zakresie, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu internetowego.

2.Usługodawca nie odpowiada za zdarzenia i wydarzenia jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy Usługobiorcami i to bez względu na ich przyczyny.

3.Usługodawca jako właściciel i zarządca Serwisu internetowego dołoży wszelkich starań, aby Serwis internetowy oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.

4.Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.

5.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Usługodawcy, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich lub siły wyższej i zdarzeń losowych.

6.Zabronione jest bez zgody Usługodawcy wyrażonej na piśmie; kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści Serwisu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

7.Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem internetowym, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Usługobiorców.


Przejdź do:Samochody z USA RagraCars.com - samochody z gwarancją